Moulijn, Simon

Moulijn, Simon

Rotterdam 1866 - 1948 Den Haag